મુખ્ય સામગ્રી પર જાઓ

About us

 


અહીંયા આ વેબસાઈટ પર તમને ગવર્મેન્ટ નોકરી માટેનાં બહાર પડતી અરજીઓની માહિતી, રોજબરોજનું કરંટ અફેર, સ્ટડી મટીરિયલ, ઓનલાઈન ટેસ્ટ સિરિઝ, પાછલાં વર્ષોનાં પ્રશ્નોપત્રો, કોમ્પેટેટીવ પરિક્ષા માટેની બુકો ઉપરાંત ઘણી બધી માહિતી મુકવામાં આવે છે.

 અમારી આ વેબસાઈટ સરકારી નથી. આ વેબસાઈટનો મુખ્ય હેતુ એજ્યુકેશનને લગતી માહિતી પહોંચાડવાનો છે. વધારે માહિતી માટે અમારો સંપર્ક કરો. અમારી પ્રાઈવસી પોલિસી વિશે જાણો.